+31 (0)6 13 98 88 80 info@bureaupodcast.nl

Algemene voorwaarden

 Artikel 1 | Geldigheid van deze voorwaarden

1-1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of de levering van diensten tussen Bureau Podcast, statutair gevestigd te Amersfoort  en aldaar kantoorhoudende aan de Daam Fockemalaan 22 (3818 KG), hierna te noemen: ‘Bureau Podcast’ en een wederpartij, hierna te noemen: ‘opdrachtgever’, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1-2

De verlening van een opdracht door opdrachtgever aan Bureau Podcast geldt als acceptatie door opdrachtgever van deze algemene voorwaarden. Alle aanvullingen, wijzigingen, afwijkingen en nadere afspraken op een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden gelden alleen indien deze schriftelijk, waaronder per e-mail, zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 | Algemene voorwaarden van opdrachtgevers

2-1

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarvan opdrachtgever zich bedient verbinden Bureau Podcast niet, dan indien en voorzover deze door Bureau Podcast uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2-2

Eventuele toepasselijkheid van de in lid 1 vermelde algemene voorwaarden van opdrachtgever laten de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden van Bureau Podcast onverlet.

2-3

Indien en voorzover Bureau Podcast algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard zijn deze enkel van toepassing op de betreffende opdracht. Op eventuele vervolgopdrachten tussen Bureau Podcast en de betreffende opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van opdrachtgever niet automatisch van toepassing, tenzij deze wederom uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door Bureau Podcast.

 

Artikel 3 | Offertes / Aanbiedingen

3-1

Tenzij anders is overeengekomen zijn de door Bureau Podcast gemaakte offertes geldig gedurende 30 dagen c.q. is zij gehouden haar aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.

3-2

De in een offerte vermelde prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3-3

Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door Bureau Podcast en/of haar ondergeschikten gedaan zijn niet bindend, tenzij deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 4 | Totstandkoming en uitvoering overeenkomst.

4-1

Er komt eerst een overeenkomst tot stand indien:

(1)       een (schriftelijk) door Bureau Podcast gedaan aanbod binnen de daartoe geldende termijn is aanvaard door opdrachtgever;

(2)       een door opdrachtgever gedaan aanbod door Bureau Podcast (schriftelijk) wordt aanvaard.

Het object van de met Bureau Podcast gesloten overeenkomst heeft betrekking op het (periodiek) verrichten van diensten (en/of het leveren van goederen), daaronder begrepen het uitvoeren van onderzoeken en het leveren van advies.

4-2

Bureau Podcast zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in overleg met de opdrachtgever uitvoeren.

4-3

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bureau Podcast aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bureau Podcast worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bureau Podcast zijn verstrekt, heeft Bureau Podcast het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voorvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 5 | Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Bureau Podcast binden de laatste niet, voor zover ze door Bureau Podcast niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 6 | Wijziging prijs/honorarium

Het is Bureau Podcast toegestaan prijzen/honoraria – periodieke (abonnements)prijzen daaronder begrepen –  voor haar diensten te verhogen indien zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die leiden tot een prijsstijging, waaronder begrepen – doch daartoe niet beperkt – een stijging van grondstofprijzen, verhoging van belastingen/premies, collectieve loonsverhogingen en/of andere objectieve omstandigheden. Indien de prijsstijging niet hoger is dan 10% met betrekking tot de in de offerte c.q. overeenkomst vermelde prijs, blijft de overeenkomst van kracht en is opdrachtgever gehouden de alsdan geldende prijs te voldoen. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 14 dagen nadat Bureau Podcast opdrachtgever omtrent de prijsstijging heeft geïnformeerd. Indien Bureau Podcast na afloop van voornoemde 14 dagen geen schriftelijk bericht heeft ontvangen waaruit de ontbinding van de overeenkomst blijkt, blijft de overeenkomst van kracht voor de daarin bepaalde duur. In geval van een ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever als gevolg van de prijsstijging is opdrachtgever gehouden op eerste verzoek van Bureau Podcast de door laatstgenoemde gemaakte kosten en honoraria in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan Bureau Podcast te vergoeden/voldoen.. Bestaat een opdracht uit verschillende onderdelen (werken) dan wordt het honorarium voor elk van dat onderdeel afzonderlijk berekend volgens deze regeling, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 7 | Verplichtingen van de opdrachtgever

7-1

De opdrachtgever zal aan Bureau Podcast steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke Bureau Podcast noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

7-2

De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het Bureau Podcast onmogelijk maakt haar opdracht uit te voeren. Indien de opdrachtgever de bijstand van andere adviseurs wenst in te roepen, geschiedt zulks niet dan na overleg met Bureau Podcast. Eén en ander ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Bureau Podcast.

7-3

Indien er vaste afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever omtrent het met een bepaalde frequentie dan wel per vaste periode een bepaalde hoeveelheid monsters af te halen en deze op het moment van het bezoek door Bureau Podcast alsdan niet aanwezig of ter beschikking zijn, dan is Bureau Podcast gerechtigd een bedrag van maximaal € 36,00 aan voorrijkosten in rekening te brengen.

 

Artikel 8 | Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Overtreding van deze geheimhoudingsplicht maakt de overtredende partij schadeplichtig jegens de andere partij. De overtredende partij verbeurt aan de andere partij een direct opeisbare boete van € 1.000,- (zegge: één duizend euro), onverminderd het recht van de andere partij om van de overtredende partij daarnaast de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 

Artikel 9 | Contractsduur / uitvoeringstermijn

9-1

De opdracht heeft in beginsel een duur zoals opgenomen in de overeenkomst. De termijn voor de (op)levering van de in de overeenkomst vermelde diensten gelden slechts bij benadering. Deze termijn kan door omstandigheden langer zijn dan overeengekomen. Dit kan mede zijn oorzaak vinden in de niet tijdige en/of gebrekkige informatievoorziening c.q. medewerking door opdrachtgever dan wel andere factoren die naar haar aard niet voor rekening komen van Bureau Podcast. De door Bureau Podcast aan opdrachtgever verschafte informatie omtrent de benodigde tijd en duur van de opdracht is indicatief en overschrijding van deze termijn maakt Bureau Podcast niet schadeplichtig en schort de verplichtingen van opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst niet op.

 

Artikel 10 | Opschorting van de opdracht

10-1

Bureau Podcast heeft ten alle tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien opdrachtgever niet, niet geheel of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet. Voorts kan dit een geldige reden vormen voor Bureau Podcast om de overeenkomst te ontbinden.

10-2

Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever bij opschorting van de uitvoering van de opdracht een gedeelte daarvan door Bureau Podcast een zodanig gedeelte van de factuur verschuldigd als met de stand van de werkzaamheden van Bureau Podcast conform opgave overeenkomt, vermeerderd met de kosten die Bureau Podcast heeft gemaakt c.q. moet maken uit eventueel reeds ter zake van de opdracht met derden aangegane overeenkomsten.

10-3

Bureau Podcast is ten alle tijden bevoegd, indien de financiële toestand van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling en/of zekerheidstelling voor een genoegzame betaling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de verlangde vooruitbetaling en/of zekerheidstelling uitblijft, is Bureau Podcast gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten c.q. door een enkele schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Bureau Podcast op schadevergoeding en indien daartoe termen aanwezig zijn, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

10-4

Zodra de opdracht na opschorting daarvan wordt uigevoerd, is Bureau Podcast bevoegd de extra werkzaamheden, welke voor Bureau Podcast voortvloeien uit de opschorting van haar werkzaamheden, aan de opdrachtgever door te berekenen.

 

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

11-1

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (Geheimhouding) van deze algemene voorwaarden behoudt Bureau Podcast alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de intellectuele eigendomsregelgeving, waaronder de Auteurswet.

11-2

Alle door Bureau Podcast verstrekte documenten, zoals rapporten, adviezen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Bureau Podcast worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

11-3

Bureau Podcast behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 12 | Tussentijdse beëindiging en ontbinding

12-1

Een overeenkomst heeft de duur zoals daarin is opgenomen. Iedere partij kan de overeenkomst tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden. Een duurovereenkomst wordt – indien deze niet (rechtsgeldig) is opgezegd – telkenmale stilzwijgend voor eenzelfde duur verlengd, in welk geval van verlenging van de overeenkomst Bureau Podcast jaarlijks de door haar berekende prijzen kan indexeren overeenkomstig de daartoe bestemde cijfers van het CBS.Beëindiging is tussentijds mogelijk indien de andere partij na daartoe door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke is gesteld, binnen een in de ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen. 

12-2

De overeenkomst kan ten alle tijde direct en zonder enige opzegtermijn door een partij met onmiddellijke ingang worden beëindigd in geval van de aanvraag van surséance van betaling en/of in geval van faillietverklaring van de andere partij. Voorts kan Bureau Podcast de overeenkomst direct zonder enige opzegtermijn met onmiddellijke ingang beëindigen indien ten laste van opdrachtgever conservatoir en/of executoir beslag is gelegd, of de onderneming van opdrachtgever is ontbonden c.q. in liquidatie is getreden of de onderneming dan wel de juridische entiteit waarin de onderneming wordt gedreven door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien opdrachtgever het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Bureau Podcast op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

12-3

De in lid 1 van dit artikel bedoelde tussentijdse beëindiging na ommekomst van de termijn als vermeld in de ingebrekestelling heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen na deze termijn niet langer verplicht zijn om de overeenkomst na te komen.

12-4

Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en/of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven in stand en dienen binnen de daarvoor gestelde termijnen te worden voldaan.

12-5

Het al of niet verkrijgen van subsidie, financiering, vergunningen en andere onvoorziene omstandigheden is voor opdrachtgever nimmer een geldige reden om de overeenkomst te beëindigen/ontbinden, tenzij tussen opdrachtgever en Bureau Podcast schriftelijk anders is overeengekomen.

  

Artikel 13 | Aansprakelijkheid

13-1

Bureau Podcast is niet aansprakelijk voor gebreken/tekortkomingen in geleverde goederen en/of verrichtte diensten en/of daaruit voortvloeiende schaden, kosten en interesten, behoudens gebreken/tekortkomingen die zijn ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Bureau Podcast.

13-2

Indien en voor zover er rechtens sprake zal zijn van enige aansprakelijkheid zijdens Bureau Podcast dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Bureau Podcast gedane schade-uitkering. Indien de betreffende verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat – ongeacht de reden die daaraan ten grondslag ligt – of de schade niet door enige verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid zijdens Bureau Podcast beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak/dienst.

13-3

Bureau Podcast zal niet gehouden zijn geleden bedrijf  en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden. Iedere aansprakelijkheid voor de hiervoor vermelde schade(n) wijst Bureau Podcast uitdrukkelijk af. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Podcast tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst en/of geleverde zaken samenhangen..

 

Artikel 14 | Uitbesteding werk aan derden

Indien Bureau Podcast een opdracht krijgt van opdrachtgever, die ook werkzaamheden op een ander dan haar eigen vakgebied met zich meebrengen, kan Bureau Podcast van de opdrachtgever verlangen dat een deskundige voor dat vakgebied wordt ingeschakeld. Voordat hiertoe wordt overgegaan zullen partijen seperaat overeenkomen op welke wijze de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.

 

Artikel 15 | Overmacht

15-1

Ingeval na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor Bureau Podcast bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst, voorzover deze nog uitvoering behoeft, naar haar keuze te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

15-2

Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming van Bureau Podcast die haar niet kan worden toegerekend en die met zich meebrengt dat (verdere) uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bureau Podcast kan worden verlangd. Van een dergelijke tekortkoming is sprake indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

15-3

In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden doch niet limitatief, als overmacht:

–          natuurrampen;

–          ziekten van epidemisch karakter;

–          oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe;

–          verlies of diefstal van gereedschappen;

–          stopzetting van de toelevering van noodzakelijke onderdelen, materialen, grondstoffen en/of eindfabrikaten;

–          het verloren gaan van te verwerken materialen;

–          blokkade of belemmering van transportrouten, files daaronder begrepen;

–          staking of arbeidsonlusten;

–          wegvallen van voorzieningen door Nutsbedrijven.

15-4

Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de beschikbaarheid van personen en/of materiaal waarvan Bureau Podcast zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient en de uitvoering daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bureau Podcast gevergd kan worden.

15-5

Bureau Podcast heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Bureau Podcast haar verbintenis had moeten nakomen.

15-6

Indien Bureau Podcast bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de reeds geleverde goederen of (ten dele) verrichte werkzaamheden afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 16 | Reclame

16-1

Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering door Bureau Podcast van haar diensten, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Bureau Podcast terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de oplevering Bureau Podcast wijst op gebreken c.q. tekortkomingen, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin de diensten zijn opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

16-2

Bureau Podcast dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

16-3

Indien de reclame naar het oordeel van Bureau Podcast juist is, zal zij de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

 

Artikel 17 | Wijziging van de opdracht

17-1

Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave door Bureau Podcast kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

17-2   
Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Bureau Podcast ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen niet schriftelijk opgegeven, dan is het risico voor de ten uitvoerlegging van deze wijzigingen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

17-3   
Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Bureau Podcast buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 18 | Wanprestatie, ontbinding en recht van retentie

18-1

In geval van niet nakoming door de opdrachtgever van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden c.q. in geval van wanprestatie zijdens opdrachtgever, is opdrachtgever direct in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

18-2

Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Bureau Podcast ingeval van een omstandigheid als hiervoor in lid 1 bedoeld het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of dit geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze.

18-3

Voorts heeft Bureau Podcast in een omstandigheid als in lid 1 bedoeld het recht de afgifte van zaken (monsters, bescheiden e.d.) aan opdrachtgever op te schorten als bedoeld in artikel 3: 290 Burgerlijk Wetboek, totdat opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 19 | Betaling

19-1

Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betalingen uit hoofde van een duurovereenkomst dienen te geschieden vóór de in de overeenkomst vermelde vervaldata.

19-2

Opdrachtgever is aan Bureau Podcast, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de vervaldag zijn voldaan, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente voor handelstransacties.

19-3

Bureau Podcast is voorts gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een (boete)rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf vervaldag. Gedeelten van een maand gelden als één maand.

19-4

Podcast is tevens gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door de niet (tijdige) betaling zijn ontstaan te vorderen, waaronder begrepen – doch daartoe niet beperkt – de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

19-5

De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Bureau Podcast zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

19-6

Betalingen worden eerst toegerekend aan de kosten, vervolgens aan rente en tenslotte aan de hoofdsom.

19-7

Alle aan opdrachtgever in rekening gebracht bedragen dienen door opdrachtgever aan Bureau Podcast zonder korting, inhouding of verrekening te worden voldaan.

 

Artikel 20 | Varia

20-1

Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig wordt verklaard, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

20-2

Bureau Podcast is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Bureau Podcast zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 21 | Toepasselijk recht

Op alle door Bureau Podcast gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel 22 | Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten en deze voorwaarden, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de terzake bevoegde rechter van het arrondissement van de vestigingsplaats van Bureau Podcast aanhangig worden gemaakt.